MATEMATIKË për nxënës K6-K12

Course Description

Smart Center organizon kurse të matematikës për nxënës të klasave K6-K9 dhe K10 – K12, në:

  • Gjuhën shqipe dhe
  • Gjuhën angleze

Kurset në gjuhën shqipe

Realizohen per tematem gjitha shkollat qe punojne sipas planprogramit të Ministrisë së Arsimit e të Shkencave të Kosovës normalisht i zgjeruar dhe i pasuruar edhe me ilustrime interaktive, video, software që percjellin punën e nxënësit nga profesori dhe prindërit gjatë gjithë kohës.

Klasët me numër më të vogël te nxënësve, mundesojnë  dialog me të shendoshë dhe produktiv mësues – nxënës. Ndersa vleresimi shumë real dhe i paanshem bën që femijët të ndihen mirë dhe jo të diskriminuar. Kontakti me prindër është i vazhdueshëm për përcjelljen e nivelit të arrtishmërisë së fëmijëve.

Kurset mbahen në grupe standarde, por punohet edhe në 1-1 apo grupe të vogla.

Kurset e matematikës në gjuhën angleze

Smart Center suksesshëm bën përgatitjen e nxënësve në Matematikë edhe  gjuhën angleze per nivelin K6 – K9. Kryesisht punohet me nxënës te shkollave fillore ku mesimdhënia bëhet në gjuhën angleze si Prishtina High School (PHS), American School of Kosova (ASK), Mehmet Akif – shkolla fillore etj, por edhe sipas nevojës së kandidatëve.

Ne kurs punohet ekskluzivisht me planprograme të shkollave ku nxënësit i zhvillojnë mesimet. dhe me metoda bashkëkohore duke perfshirë metoda interaktive që garantojnë interesimin dhe suksesin e nxënësve.

MATEMATIKË për nxënës K6-K12

 

Course Curriculum

  • Math

Price
Free
Students
0
Period
10 weeks
Wishlist
Ratings