TOEFL

Course Description

Çka është TOEFL?
TOEFL (Test of English as a Foreign Language/Test i Anglishtes si Gjuhë e Huaj) është test standard që matë njohuritë e një personi në gjuhën angleze. TOEFL është testi më i përhapur standard, i pranuar nga më shumë se 9,000 Universitete dhe Agjensi në botë.

Kujt i nevojitet TOEFL?
Më shumë se 30 milion njerëz në të gjithë botën kanë pëerfunduar testin TOEFL. Njohuria e anglishtës pëer të qene i sukseshëm në përfundimin e këtij testi duhet të jete nga mesadater tek ajo e avancuar.

  • Studentat të cilët duan të studijojnë në Universitete anglisht folëse.
  • Shumë universitete testi i TOEFL është kusht për pranimin dhe fitim të bursave
  • Student dhe punonjës të cilët aplikojnë për viza pune
  • Punonjës të cilët kanë si kusht promovimi në vende të ndryshme të punës brenda dhe jasht vendit

Kush e kërkon TOEFL?
Shumica e universiteteve anglishtfolëse  per nivelet bachelor, master dhe doktoraturë dhe plot agjensi punësimi, zyrat për megrim etj.

Cila është struktura e testit TOEFL?
TOEFL ndahet në katër pjesë: Lexim, Degjim, Shkrim dhe Komunikim. Secila pjesë ka nga 30 pikë, duke ma dhënë kështu një total prej 120 pikësh. Mirëpo, secili nga universitetet apo institucionet e ndryshe ka kërkesën minimale të pikëve për pranim. Këto pikë mund të jane nga 60-120 pikë.

Sa pikë iu duhen t’a kaloni testin TOEFL?
Nuk ka një numër pikësh që konsiderohet “kalues” në TOEFL. Secili institucion, megjithatë ka kriterin e vet, dhe cakton numrin e pikëve që duhet të keni që të pranoheni, apo edhe të merrni bursë.

Sa shpesh mbahet testi?
Testi mbahet në data fikse, afër 50 herë në vit. Datat janë te preciazuara për secilin vend dhe mund të gjenden në www.ets.org\toefl

A mund te hyni më shumë se një herë në test?
PO. Mund të hyni sa herë të doni, mirëpo jo dy herë brenda afatit kohor prej 12 ditësh.

A mund të fitoj bursë përmes TOEFL?
Këtë e percakton fakuleteti ku ju aplikoni. Mund te jetë kriter apo mos te jetë, por shumica e Universiteteve anglishtfolese e kërkojnë si test të domosdoshëm.

KURSI PËRGAATITOR PËR TOEFL – SMART CENTER
Kursi i TOEFL në Smart Centër është dizajnuar për të ndimuar cdo individ që të arrijë rezultate sa më të larta në testin e TOEFLiBT ( Internet-Based TOEFL). Kursi fokusohet në katër pjesët kryesore të leximit, shkrimit, folurit dhe dëgjimit. Për më shumë, ky kurs ky kurs i ndihmon individët të kuptojnë të gjitha komponentët e TOEFL , cka kërkohet në proceduar kompjuterike, dhe se sit ë përgatitemi për test. Mësuesit e TOEFL prezantojnë secilën pjesë të testid, dhe do të ndihmojnë studentët me të gjitha problemet që ata mund të hasin gjatë kësaj procedure. Disa nga klasat do të mbahen në sallen e kompjterëve ( Computer Lab) ku studentët kanë mundesinë të mbajnë dhe tre teste simuluese të testit TOEFL.

Trajnimi Cmimi Kohëzgjatja
Trajnimi në Grup 275.00 €  1
Trajnim individual 375.00 €

 

ORARI
Kursi mbahet në total 70 orë mësimi.

Klasat në grup mbahen zakonisht tri herë në janvë më kohëzgjatje të mësimit dy-orë. Ditët e mësimit janë: e Hënë- e Mërkurë- e Premte apo e Hënë e Marte- e Enjte.

Klasat individuale mbahen sipas dakordimit në mes të studentit dhe mësuesit.
APLIKONI/REGJISTROHUNI KETU

TOEFL

Course Curriculum

  • TOEFL

Price
Free
Students
0
Period
10 weeks
Wishlist
Categories
Ratings