Excel Standard dhe Avancuar

Course Description

Smart, në vazhdimësi angazhohet që të ofrojë shërbime cilësore. Ne këtë kuadër, Smart fillon me organizimin e trajnimit në Excel standard dhe të avancuar.

Trajnimi ka për qëllim që të ndihmojë nxënësit, studentët, kompanitë dhe të gjithë të interesuarit të fitojnë njohuritë bazike duke i zgjeruar ato edhe përmes punës praktike edhe në modulin e avancuar te excel.

Gjithe trajnimi eshte i modeluar që të ketë interaktivitet, pra ky do të zhvillohet përmes ligjëratave, ushtrimeve dhe disktimeve në klasë.

Ky trajnim do të iu mundësoj kandidatëve të praktikojnë funksionet prej atyre më të thjeshta deri tek ato të avancuarat, përfshirë:
MS Excel – (Fletat llogaritëse)
• Puna me formula
• Formulat me adresa relative dhe absolute
• Puna me funksione Funksionet e dates dhe kohes
• Funksionet matematikore, Funksionet statistikore
• Funksionet logjike, Funksionet e tekstit
• Funksionet financiare
• Funksionet per lookup dhe reference
• Funksionet e databazes
• Referencat mikse ne formula etj

Cdo kandidat që perfundon me sukses trajnimin do të pajiset me certifikatë trajnimi, ndërsa do të pajiset po ashtu me materialin e trajnimit gratis.

Trajnimi do të organizohet me fond prej 25 orëve
Trajnimi do te mbahet ditëve të shtune ne lokalet e Smart Center

Course Curriculum

  • Excel Standard dhe Avancuar

Price
Free
Students
0
Period
10 weeks
Wishlist
Ratings