Gjuhë Gjermane

Gjuhë Gjermane

Course Description

Smart Center suksesshëm organizon edhe të gjitha nivelet e kurseve të gjuhës gjermane.

Kursi mbahet në dy forma: intenziv dhe standard.

Kursi intenziv që është edhe më i frekuentuari iu dedikohet nxënësve të shkollave të mesme, studentëve si dhe të punësuarëve. Preferohet për të gjithë kandidatët që duan të përvetsojnë gjuhën gjermane në një periudhë më të shkurtër kohore, për nevoja të tyre personale si shkollë, punësim, bashkim familjar etj.

Kurset kane per qellim qe te forcojne te kandidati, gjermanishtën e shkruar dhe të folur ne menyre te drejte dhe me standarde gjuhesore. Aftësise në te folur (komunikim) i jepet theks te vecante nga të gjitha katër shkathtësitë e gjuhës (të folurit, të dëgjuarit, të lexuarit dhe të shkruarit) të cilat praktikohen tërësisht.

Grupet  e vogla sigurojnë mundësi maksimale për pjesëmarrje dhe vëmendje të nevojave individuale. Literatura bashkekohore, interaktiviteti me video dhe pajisje tjera audioviziale, kujdesi dhe percjellja e vazhdueshme e progresit te kandidateve jane vetem disa prej vecorive qe e karakterizojne qendren tone.

Nivelet janë të ndara duke u bazuar në standardet Evropiane – Common European Framework  (CEF)

 

Course Curriculum

  • Germanisht

Price
Free
Students
0
Period
10 weeks
Wishlist
Ratings