Faculty of Pharmacy, Hradec, Kralove – Charles University

Rreth Universitetit:

Universiteti: Charles University – Faculty of Pharmacy është universiteti i parë i themeluar nga Charles IV në Evropën Qendrore në vitin 1348. Fakulteti i Farmacisë, me seli në qytetin e Hradec Králové, u themelua me dekret të qeverisë më 1969.

Hradec Králové, qyteti më i madh në Boheminë Lindore, ka rreth njëqind mijë banorë; ajo ndodhet rreth 100 km në lindje të kryeqytetit të vendit, Pragë.

Programet:

– Studimi zgjat 5 vite, secili semester përmban 14 javë.
– Numri i klasëve që duhen të mbahen është gjithsej 28 duke përfshirë lëndët zgjedhore dhe obligative.
– Studimet mund të ndjeken në gjuhën çeke dhe angleze.

Programet më poshtë ofrohen për nivelin Bachelor:
• Department of Biophysics and Physical Chemistry
• Department of Organic And Bioorganic Chemistry
• Department of Analytical Chemistry
• Department of Biochemical Sciences
• Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis
• Department of Pharmaceutical Technology
• Department of Pharmaceutical Botany
• Department of Biological and Medical Sciences
• Department of Pharmacology and Toxicology
• Department of Pharmacognosy
• Department of Social and Clinical Pharmacy
• Department of Physical Education and Sports

Programet më poshtë ofrohen për nivelin Doktorakturë:
• Bioanalytical Chemistry
• Bioorganic Chemistry
• Pharmaceutical Analysis
• Pharmaceutical Chemistry
• Pharmacognosy and Toxicology of Natural Compounds
• Pharmacology and Toxicology
• Clinical and Social Pharmacy
• Pathobiochemistry and Xenobiochemistry

Aplikimi në Charles University – Faculy of Pharmacy – Bachelor/Master:

– Data e fundit për aplikim 30 qeshor 2019
– Studenti pranon email, e cila përshkruan dokumentet dhe duhen dorëzuar në zyrën krzesore të fakultetit deri me datën 20 maj 2019.
– Aplikimet vlerësohen deri më datën 31 maj 2019
– Intervistë e shkurtë me Zëvendës Dekanin pason.
– Studenti informohet për pranimin e tij më datën 31 maj 2019 dhe informohet për procedure e Vizës në rast nevoje.

Kërkesat e përgjithshme për vlerësimin e aplikimit:
• Çertifikatat e shkollave të mesme (dëftesat e shkollës së mesme, listën e lëndëve me numrin e mësimeve, diplomima e shkollës).
• Këto certifikata duhet të vërtetohen zyrtarisht nga Ambasada e Çekisë ose nga Ministria e Arsimit në vendin ku nxënësi ka vijuar shkollën
• Dokumentet të jenë kopje dhe të verifikuara zyrtarisht nga avokati ose noteri. Verifikimi nga drejtori I shkollës nuk pranohet.
• Dy fotografi (madhësia e fotografisë së pasaportës)
• Certifikata e medical fitness
• Certifikata e gjuhës angleze TOEFL 50-70 ose IELTS 5.5-5.0
• Të gjitha dokumentet duhet të jenë në gjuhën angleze.
• • Bonot e akomodimit janë të detyrueshme për aplikantët e VISA (ose strehim universitar ose kupon privat strehimi).
Të dhëna të rëndësishme për studentët aplikues me visa.

Aplikimi për vizë duhet të bëhet deri më datën 20 korrik. Procedura zgjat deri 90 ditë.

Tarifat e shkollimit
Studime Universitare (program 5 vjeçar që çon drejt një diplomë Master) në gjuhë angleze
– Shkollimi në Charles University arrin deri në shumën 7600 Euro në vit (Programi në gjuhë angleze)
– Tarifa është neto dhe nuk përfshin kostot e jetesës
– Tarifa mbulon shpenzimet e kurseve opsionale në gjuhë çeke (kurse fillestare të gjuhës çeke)
– Kërkesa për vendim të menjëhershëm për pranim kushton 100 Euro dhe kërkesa dorëzohet brenda një jave.
– Studenti duhet të supozojë se gjatë një viti studimi shpenzimet totale duke përfshirë tarifat e shkollimit do të jenë rreth120.000 CZK (3500 EUR).
– Kostoja përfshin: strehim të moderuar, udhëtim në qytet shpenzimet e përgjithshme të jetesës dhe librat
– Akomodimi në Sallat Universitare të Vendbanimit në Hradec Královë është fakultativ; kushton 150 euro për shtrat në muaj.
– Për 120 euro shtesë në muaj, ofrohet një meny e plotë (3 vakte në ditë).
– Fakulteti i Farmacisë është i gatshëm të ndërmjetësojë disa shërbime, siç janë biletat për transportin komunal (rreth 10 euro për një muaj ose 20 euro për 3 muaj).
– Një numër i kufizuar i teksteve shkollore do të jenë në dispozicion për të studiuar në sallën e leximit të Bibliotekës së Fakultetit (Orari i punës: ora 8 paradite – 4 pasdite).

Tarifa e shkollimit për vit

5-vjet studim universitar
“Master” Progam në anglisht
7600 Euro

Aplikimi në Charles University – Faculy of Pharmacy – Doktoraturë:

Aplikimi për studimet pasuniversitare – Doktoraturë

– Data e fundit për aplikim 30 prill 2019
– Studenti kontaktohet nja një tutor përgjegjës I programit
– Studenti kontaktohet pastaj nga Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare për sigurimin e dokumeteve të nevojshme për pranim në fakultet.

Kërkesat e përgjithshme për vlerësimin e aplikimit:

– Diplomë e studimeve universitare të farmacisë (ose fusha të ngjashme – mjekësi apo shkenca natyrore)
– Masteri duhet të jetë I përfunduar për vazhdimin e studimit katërvjeçar.
– Vlerësimi i arsimit të mesëm të huaj dhe të lartë në procedurën e pranimit
– Këto dokumente duhet të vërtetohen zyrtarisht nga Ambasada e Çekisë ose nga Ministria e Arsimit.
– Dy fotografi (madhësia e pasaportës)
– Certifikata e medical fitness
– Curriculum vitae
– Certifikata e gjuhës angleze TOEFL 50-70 ose IELTS 5.5-5.0
– Dy referenca me shkrim (të paktën një arbitër duhet të jetë i njohur me punën akademike të aplikantit)
– Të gjitha dokumentet duhet të jenë në gjuhën angleze.
– Programi është i vlefshëm vetëm për aplikantët me diplomë Magister ose ekuivalentin e saj (MSc, etj.).

Tarifat e shkollimit
– Shkollimi në Charles University Doktoraturë arrin deri në shumën 2000 CZK në vit (Programi në gjuhë angleze)
– Tarifa është neto dhe nuk përfshin kostot e jetesës
– Akomodimi në sallat universitare të vendbanimit në Hradec Královë është fakultativ; kushton 150 euro shtrati për muaj.
– Për 120 euro shtesë në muaj, ofrohet një meny e plotë (3 vakte në ditë).
– Fakulteti i Farmacisë është i gatshëm të ndërmjetësojë disa shërbime, siç janë biletat për transportin komunal (rreth 10 euro për një muaj ose 20 euro për 3 muaj).
– Një numër i kufizuar tekstesh do të jenë të disponueshme për të studiuar në sallën e leximit të fakultetit (orët e hapjes: 8: 00-04: 00).

Për më shumë rreth Charles University Faculty of Pharmacy, vizitoni: www.faf.cuni.cz